Ekwiwalent za urlop

W przypadku gdy nasza umowa z pracodawcą zostanie rozwiązana lub wygaśnie, a nie wykorzystaliśmy należnych nam dni urlopu, których ilość jest uzależniona od ilości przepracowanych lat i może wynieść dwadzieścia lub dwadzieścia sześć dni, wówczas musimy dowiedzieć się jak obliczyć ekwiwalent za urlop, do wypłaty którego jest zobowiązany nasz pracodawca. Ze względu jednak na to, iż zgodnie z kodeksem pracy urlop wypoczynkowy jest prawem pracownika, którego nie może się zrzec w zamian za wypłacenie rekompensaty finansowej, ekwiwalent za urlop jest należny jedynie przy spełnieniu dwóch warunków, czyli posiadania przez pracownika niewykorzystanych dni wolnych oraz wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę. Wobec tego w żadnym przypadku pieniądze nie mogą zostać wypłacone, jeżeli pracownik pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy.
Zanim zaczniemy zastanawiać się jak obliczyć ekwiwalent za urlop należy uzyskać informację, czy wypłata tego rodzaju świadczenie w ogóle nam przysługuje. Zgodnie z artykułem sto siedemdziesiątym pierwszym kodeksu pracy, w sytuacji gdy pracodawca i pracownik planują zawrzeć kolejną umowę o pracę, bezpośrednio po wygaśnięciu pierwszej, wówczas niewykorzystany urlop zostanie przeniesiony na kolejne zatrudnienie.Podczas analizy jak obliczyć ekwiwalent za urlop należy wziąć pod uwagę jeszcze jedną sytuację, zwaną porozumieniem trójstronnym, w którym bierze udział pracownik oraz jego ówczesny pracodawca i przyszły pracodawca. W takim porozumieniu dochodzi do przeniesienia urlopu na kolejne zatrudnienie, które będzie realizowane u innego pracodawcy. Należy jednak wspomnieć, iż praktyka tego rodzaju nie jest regulowana żadnymi przepisami prawa, dlatego może wiązać się ona ze uwagami Państwowej Inspekcji Pracy, podczas dokonywania kontroli.
Aby wiedzieć jak obliczyć ekwiwalent za urlop musimy określić wysokość współczynnika ekwiwalentu, który jest ustalany indywidualnie w każdym roku kalendarzowym. Wskaźnik tego rodzaju uwzględnia liczbę dni, która przypada przeciętnie w danym roku, a jego wartość przyjmuje się dla roku, w którym jest wypłacany ekwiwalent, nawet jeżeli przysługuje on za wykonywanie pracy w latach poprzednich. Wynika to z faktu, iż pracownik uzyskuje prawo do wypłaty środków w chwili wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, dlatego współczynnik powinien być aktualny w chwili nabycia tego prawa.
Zasady jak obliczyć ekwiwalent za urlop wymagają uwzględnienia wymiaru czasu pracy, w sytuacji gdy pracownik nie był zatrudniony na pełen etat, wówczas współczynnik jest proporcjonalnie zmniejszany.
Parametr jest uzależniony od całkowitej ilości dni wolnych od pracy, czyli soboty, niedziele i święta, które przypadają na pięciodniowe tygodnie pracy, które występują w danym roku kalendarzowym.
Sposób jak obliczyć ekwiwalent za urlop opiera się na ustaleniu podstawy jego wymiaru, która uwzględnia przeciętne wynagrodzenie pracownika. W jego skład zalicza się całkowitą stawkę miesięczną, część przypadającą za okres nie przekraczający miesiąca oraz część należną za okres przekraczający miesiąc.

inwestycyjnawolnosc.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here