ZUS czy KRUS - wady i zalety rolniczego ubezpieczenia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – ZUS to instytucja, do której odprowadzane są składki z ubezpieczeń emerytalnych, wypadkowych i chorobowych. Składki te pobierane są od pracowników, finansują je pracodawcy oraz osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Przez wielu ludzi traktowana jest jako zło konieczne i często szuka się rozwiązań, dzięki którym uniknie się opłat.

Przykładem sposobu na uniknięcie wysokich opłat jest prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – KRUS. KRUS jest instytucją pobierającą składki osób pracujących w rolnictwie.

Ubezpieczenie KRUS – kiedy rolnik może prowadzić działalność gospodarczą?

Zgodnie z odpowiednimi ustawami o ubezpieczeniu rolników, mogą oni podlegać ubezpieczeniu z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, mimo że postanowił zająć się prowadzeniem gospodarki działalności, o ile w tym samym czasie dojdzie do pewnych okoliczności:

– osoba taka jest ubezpieczona w KRUS nieprzerwanie przez 3 lata;
– zgłasza do urzędu, w ciągu 14 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej, że dalej chce być ubezpieczony w KRUS;
– obie działalności są kontynuowane przez rolnika;
– rolnik nie może być zatrudniony na umowę o pracę;
– rolnik nie może być emerytem czy rencistą.

Łatwo zauważyć, że wymagania te nie są zbyt wysokie. Wystarczy posiadać odpowiednią ilość ziemi, być ubezpieczonym w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, spełnić kilka dodatkowych warunków i móc cieszyć się ze znacznie niższych składek, wymaganych przez Państwo.

ZUS przed KRUS – o czym pamiętać?

Aby jednak to osiągnąć, należy pamiętać, że z reguły ubezpieczenie rolnicze jest wyłączone w zbiegu z innym tytułem do ubezpieczenia. Oznacza to, ze przykładowo podleganie pod ubezpieczenie społeczne w systemie powszechnym ma pierwszeństwo przed ubezpieczeniem rolniczym. Aby ubezpieczenie rolnicze było pierwsze, należy w terminie do 14 dni od rozpoczęcia działalności złożyć oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia w KRUS oraz powinien do 31 maja każdego roku obowiązkowo poinformować KRUS o wysokości podatku dochodowego od przychodów ze swojej działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza na krusie, a raczej należny od niej podatek dochodowy, nie powinna przekraczać kwoty granicznej, wskazanej w ustawie. Kwota ta wynosi obecnie 3376 należnego podatku dochodowego.

Jeżeli rolnik nie złoży stosownego oświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu z odpowiedniej ustawy w terminie do 14 dni od rozpoczęcia działalności, spowoduje ustanie ubezpieczenia. Podobnie będzie, gdy rolnik przekroczy kwotę graniczną – ubezpieczenie rolnicze ustaje i rolnik taki podlega pod ubezpieczenie powszechne.

Rolnik a przedsiębiorca

Istotne jednak jest, aby rozgraniczyć pojęcia rolnika i przedsiębiorcy. Działalność gospodarcza na krusie nie oznacza, że rolnik zostaje przedsiębiorcą. Wedle polskiego prawa, rolnikiem jest pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca osobiście działalność rolniczą na własny rachunek. Przedsiębiorca natomiast jest osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność do prowadzenia we własnym imieniu działalności gospodarczej.

Jak wcześniej wspomniano, podstawą do prowadzenia działalności będąc ubezpieczonym w KRUS jest odpowiedni staż w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (minimum 3 lata), musi prowadzić w dalszym ciągu gospodarstwo rolne lub w nim pracować, gospodarstwo musi mieć minimum 1 ha użytków rolnych. Ponadto należy złożyć oświadczenie, nie pracować z tytułu umowy o pracę czy zlecenie, nie być emerytem czy rencistą, a podatek dochodowy od prowadzonej działalności nie może przekroczyć odpowiedniej kwoty granicznej.

KRUS to nie tylko korzyści, składka ubezpieczenia podwaja się, ale można je odliczyć od podatku

Istotne jest, aby pamiętać, że działalność gospodarcza na krusie to działalność pozarolnicza. Jest to działalność, przez którą należy rozumieć działalność zarobkową:
wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową;
bazującą na wydobyciu kopalin ze złóż.

Dodatkowo, działalność gospodarcza na krusie oznacza również zwiększone ubezpieczenie. Kontynuacja ubezpieczenie w KRUS nie wiąże się z ciągłym opłacaniem niższych składek. Stawka ta, biorąc pod uwagę prowadzenie działalności gospodarczej, rośnie dwukrotnie. Wzrost ten wynika z faktu, że jest to kolejne źródło przychodu rolnika, a więc osiąga dodatkowy zysk.

Składki ubezpieczeniowe przeznaczane na KRUS podlegają możliwości bezpośredniego odliczenia od dochodu. Dotyczy to jednak nie ich całości, a jedynie część, czy też kwota, o którą zostało podwyższone ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności. Dzięki temu należny podatek dochodowy zostanie odpowiednio pomniejszona. Wynika to z faktu, że jest to jedyna część, którą można uznać za związaną z prowadzoną działalnością. Podstawę ubezpieczenia KRUS rolnik płaci bez względu na to czy prowadzi działalność czy nie – nie ma więc ona wpływu na prowadzoną działalność gospodarczą.

Prowadzenie działalności gospodarczej na KRUSIE jest ciekawym sposobem ograniczenia kosztów. Oczywiście, jest to rzecz obwarowana wieloma wymaganiami i przepisami, a należny podatek dochodowy od jej prowadzenia jest na niewielkim poziomie. Gdy go przekroczymy, lub nie dotrzymamy obowiązków wcześniej wymienionych (minimum 3 lata na KRUS, oświadczenia o kontynuowaniu odprowadzania składek w KRUS, itd) rolnika zaczynają obowiązywać zasady powszechne. Składkę na ubezpieczenie KRUS można odliczyć od podatku, jednak tylko w powiększonej kwocie. Oznacza to, że prowadzenie takiej działalności jest bardzo mocno ograniczone. Warto więc zastanowić się, czy wejście w KRUS ma sens. Dla firm, które chcą się stale rozwijać i zwiększać przychody, a co za tym idzie, również zysk, prowadzenie działalności gospodarczej na KRUS może być nieopłacalne. Jeżeli jest to jednak niewielka działalność, przynosząca wyłącznie dodatkowe pieniądze, a nie będące głównym źródłem utrzymania, działalność gospodarcza na KRUSIE jest jak najbardziej ciekawym rozwiązaniem, pozwalającym na dodatkowe korzyści.

eduranking.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here